Polityka prywatności

Korzystając z platformy wDialogu.pl ufasz, że odpowiednio przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, dlatego chcemy zapewnić, że ich bezpieczeństwo i poufność stanowi podstawę przy projektowaniu i rozwijaniu wszystkich funkcjonalności Platformy. W niniejszej Polityce prywatności chcielibyśmy przekazać Użytkownikom najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, tak aby pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących ich danych podczas korzystania z Platformy wDialogu.pl.

W tekście Polityki prywatności mogą pojawić się terminy, które definiujemy następująco:

Administrator danych osobowych (ADO) – Wójt Gminy Słupsk,

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Platforma – serwis internetowy dostępny pod domeną gminaslupsk.wdialogu.pl;

Użytkownik – odwiedzający Platformę dostępną pod domeną gminaslupsk.wdialogu.pl

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych na Platformie jest Wójt Gminy Słupsk z siedzibą w Urzędzie Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk.

Jak można skontaktować się z Administratorem?

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) z którym można skontaktować się mailowo na adres iod@gminaslupsk.pl lub na adres: Urząd Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk.

Na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Administrator przetwarza dane osobowe osób odwiedzających Platformę celem przeprowadzenia procedury konsultacji społecznych. Pani/Pana dane osobowe zawarte w ankiecie konsultacyjnej będą przetwarzane na podstawie art. 4b ust. 1 pkt 1 i art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Słupsk w przedmiocie zmiany granic administracyjnych Miasta Słupsk zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Dane dotyczące plików „cookies” zapisywanych na urządzeniach Użytkowników odwiedzających Platformę przechowuje się przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach „plików cookies” lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Użytkownika. Więcej na ten temat można przeczytać na podstronie Polityka plików cookies.

Zakres danych osobowych Użytkowników przetwarzanych przez Administratora

Administrator zbiera dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług oferowanych w Platformie. Dane osobowe oznaczone jako obowiązkowe do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych określają każdorazowo odpowiednie dokumenty opisujące zasady i tryb przeprowadzenie danej konsultacji społecznej dostępne na Platformie.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

▪ Administrator na podstawie stosownej umowy powierzył przetwarzane danych osobowych operatorowi systemu informatycznego służącego do obsługi głosowania, firmie MEDIAPARK Sp. z o.o. Adres: ul. Władysława Trylińskiego 10, 10‑683 Olsztyn NIP: 7393910693

▪ W przypadkach dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami Administrator może przekazywać dane osobowe Użytkowników kancelariom prawnym.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Administrator nie przekazuje danych osobowych użytkowników poza obszar EOG.

Prawa osoby, której dane dotyczą na podstawie przepisów RODO

Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.